Certyfikaty Środowiskowe

Nowe rynki powstały z potrzeby realizacji założeń protokołu w Kioto, zmian klimatycznych oraz pakietu klimatyczno-energetycznego 20 20 20 (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w roku 2020, w porównaniu do roku 1990, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii do 20%, a także zwiększenie efektywności energetycznej o 20%).

Handel CO2

Handel uprawnieniami do emisji lub cap-and-trade to rynkowe podejście stosowane w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń poprzez wprowadzenie ekonomicznych zachęt służących redukcji emisji zanieczyszczeń.

Zezwolenia lub jednostki mogą być przedmiotem obrotu na rynku międzynarodowym
po obowiązującej cenie rynkowej. Handel i rozliczenia na arenie międzynarodowej tym samym mogą być przekazywane między krajami. Każdy międzynarodowy transfer jest potwierdzany przez Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Każde przeniesienie własności w Uni Europejskiej jest dodatkowo zatwierdzone przez Komisję Europejską. Obecnie handel CO2 na giełdach odbywa się w różnych terminach (rynek spot, kontrakty futures i forward).

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty określane również jako świadectwa efektywności energetycznej są instrumentem służącym zwiększeniu efektywności energetycznej. W ramach tego systemu dostawcy
lub dystrybutorzy energii zobowiązani są do zastosowania środków zapewniających efektywność energetyczną wobec użytkowników końcowych. Certyfikaty potwierdzają zaoszczędzoną wartości energii, w określonym czasie użytkowania instalacji. Certyfikaty te mogą być wymieniane oraz podlegać obrotowi.

W Europie niektóre kraje wdrożyły system białych certyfikatów, lub rozważają ich wprowadzenie. Włochy rozpoczęły system wdrażania białych certyfikatów w styczniu 2005 roku, Francja i Holandia rok później.Wielka Brytania połączyła swój system zobowiązujący do oszczędzania energii znbsp;możliwością handlu certyfikatami energetycznymi. Polska również planuje wprowadzić taki system w ramach ustawy o efektywności energetycznej, który ma się rozpocząć wkrótce.

Zielone certyfikaty

Zielony Certyfikat – terminologia stosowana w Europie – znany również jako certyfikat energii odnawialnej (REC) w USA, są przedmiotem obrotu towarem, udowadniając, że pewna ilość energii elektrycznej produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zazwyczaj jeden certyfikat stanowi 1 Megawatogodzinę elektryczności. Do zdefiniowanych jako „odnawialne źródła energii” zalicza się:

  • energię wodną
  • energię słoneczną
  • energię biomasy
  • energię fal morskich

Wykaz gazów cieplarnianych

Każda działalność człowieka powoduje bezpośrednio lub pośrednio emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym, każda korporacja, administracja czy stowarzyszenie zgodnie z prawem powinno być zainteresowane ilością emisji gazów generowanych w trakcie ich działalności w celu ich redukcji oddziaływania na środowisko. Dlatego też należałoby ocenić jakie działania mogłyby być podjęte.

Celem „Bilan Carbone” jest pomiar poziomu gazów cieplarnianych (w tym głównie dwutlenku węgla) w zakładzie przemysłowym lub u usługodawcy. Poziom gazów związany jest z fizycznymi procesami przemysłu, które emitowane są wewnątrz zakładu lub do środowiska.

Gazy emitowane w wyniku działań odbywających się wewnątrz, takich jak zużycie energii elektrycznej, gazu, czy spalania paliw w piecu, przekształcenia surowców do półproduktów lub gotowych produktów, utylizacji odpadów i zużycia energii w przypadku sprzedaży towarów, są w pierwszej kolejności zaksięgowane. „Bilan Carbone” mierzy także gazy cieplarniane emitowane na zewnątrz wynikające z procedur niezbędnych w przemyśle takich jak transport pracowników czy ładunków.

Pomiar gazów cieplarnianych ma również zastosowanie do wprowadzenia innowacji oraz do oceny zmian w ilości generowanych gazów.


Metoda „Bilan Carbone” pozwala na ocenę średniej emisji gazów w odpowiednim czasie oraz na wyrażenie ich w jednostkach CO2 zwanych “facteurs d’émissions” (wskaźniki emisji). Metoda ta wprowadza oszacowanie gazów cieplarnianych i może się przyczynić do ich zmniejszenia w zrównoważonych programach środowiskowych. Może być również używana jako narzędzie raportu stanu środowiska zgodnie z standardem jakości ISO 14064.

Więcej informacji:
contact@indarenergy.com